Reglement

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Prijsvraag: een oproep aan ondernemingen en samenwerkingsverbanden tussen ondernemers werkzaam in de agrarische sector, vrijetijdseconomie of op bedrijventerreinen om een nog niet gerealiseerd, groen initiatief in te zenden dat ook de onderneming versterkt. De beste drie initiatieven worden beloond met een prijs. 
 • Categorie: agrarische sector, vrijetijdseconomie, bedrijventerreinen.
 • Agrarische sector: economische sector die grondstoffen en voedsel levert met onderdelen als akkerbouw, bosbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij.
 • Vrijetijdseconomie: economische sector gericht op toerisme, recreatie en ontspanning.
 • Bedrijventerrein: een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat is bedoeld voor de vestiging van commerciële bedrijven.
 • Aanmelding: een ingediend initiatief vanuit een bedrijf, ondernemer of samenwerkingsverband tussen ondernemers werkzaam in de agrarische sector, vrijetijdseconomie, of op bedrijventerreinen. 
 • Contactpersoon: inzender van de aanmelding waarmee provincie Overijssel contact op zal nemen in relatie tot deze prijsvraag. Dit kan slechts één persoon zijn;
 • Deelnemers: ondernemers en samenwerkingsverbanden tussen ondernemers werkzaam in de agrarische sector, vrijetijdseconomie en op bedrijventerreinen die een actieve rol gaan vervullen tijdens de prijsvraag.
 • PROVOV: provincie Overijssel.
 • De Natuurverdubbelaars: projectbureau op het gebied van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal en medeorganisator van de ondernemersprijs.
 • Initiatief: het nieuwe, nog niet gerealiseerde initiatief wat een plus realiseert op de natuur en de onderneming, en door de jury zal worden getoetst.
 • Adviesgesprek: na afloop van het finale evenement is er voor deelnemers mogelijkheid tot een adviesgesprek met PROVOV en de Natuurverdubbelaars. Tijdens dat gesprek zal er worden besproken hoe de deelnemers het initiatief verder kunnen realiseren.
 • Vakjury: de jury bestaat uit maximaal vijf deskundigen binnen de kennisdomeinen ondernemerschap en biodiversiteit.
 • Finalisten: maximaal zes deelnemers – twee per categorie- met de hoogste scores, die tijdens de finale meedingen naar de prijzen; 
 • Prijzen: Er zijn drie prijzen beschikbaar: de winnaar per categorie wint een bedrag van € 10.000.

Artikel 2 Prijsvraag de Ereprijs

Gedeputeerde Staten reiken in 2020 een drietal prijzen uit, in de vorm van een subsidie, aan de beste drie initiatieven voor het vergroenen van ondernemingen uit de agrarische sector, vrijetijdseconomie en op bedrijventerreinen.  

Artikel 3 Aanmelden voor prijsvraag

 1. Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2020 door middel van een prijsvraagformulier via de site natuurvoorelkaar.nl. Aanmeldingen van na deze datum worden niet meegenomen in de beoordeling. Het prijsvraagformulier is vanaf 4 december beschikbaar.
 2. Een aanmelding wordt ingediend volgens een prijsvraagformulier, waarbij ten minste de volgende gegevens worden verstrekt:
  • Naam van het initiatief
  • Locatie van het initiatief
  • Categorie waaronder het initiatief valt (agrarische sector, vrijetijdseconomie, bedrijventerreinen)
  • Naam van de contactpersoon
  • Naam en contactgegevens van de onderneming
  • Korte omschrijving van het groene initiatief
  • Plus op uw onderneming: beoogde impact van het initiatief op de bedrijfsvoering.
  • Impact op biodiversiteit: beoogde impact op Overijsselse natuur en biodiversiteit 
  • Ambassadeurschap: op wat voor manier communiceert u over het initiatief en wie gaat er wat van merken?
  • De verwachte kosten van het te realiseren initiatief

De uitwerkingsvorm is verder vrij en bij voorkeur beeldend en bondig.

 1. Bij onduidelijkheid over de aanmelding, zal de Natuurverdubbelaars de contactpersoon benaderen ter verduidelijking.
 2. Indien er minder dan 12 aanmeldingen voor deze prijsvraag zijn, heeft PROVOV het recht de prijsvraag te annuleren. In dat geval wordt de contactpersoon hierover geïnformeerd. 
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de prijsvraag.

Artikel 4 Selectie van initiatieven.

 1. Alle aanmeldingen worden getoetst aan de volgende criteria: 
  • De aanmelding is ingediend door een onderneming, gevestigd in Overijssel.
  • De aanmelding is ingediend door ondernemers die niet zijn verbonden aan de provinciale organisatie via inkomen of honorarium.
  • Het is een nieuw, nog niet gerealiseerd groen initiatief die een plus genereert op de onderneming.
  • Het initiatief moet binnen twee jaar worden gerealiseerd;
  • Het initiatief is niet eerder ingediend voor provinciale aanvragen of subsidies.
  • De contactpersoon of iemand anders namens het initiatief kan aanwezig zijn op de dag van de prijsuitreiking [mid-april].
 2. Als een aanmelding niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde criteria, dan wordt deze van verdere deelname uitgesloten.
 3. Als een aanmelding wordt uitgesloten, wordt dit met de opgegeven contactpersoon gecommuniceerd. 

Artikel 5 Vakjury en beoordelingsprocedure

 1. PROVOV stelt een vakjury samen, bestaande uit maximaal vijf leden binnen de kennisdomeinen ondernemerschap en biodiversiteit. 
 2. De jury kiest uit haar midden een voorzitter.
 3. De leden van de vakjury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij het opstellen van de ingediende initiatieven.
 4. Aanmeldingen van ondernemingen waar een jurylid werkzaam is, zijn uitgesloten van deelname.
 5. In het geval van uitval van één of meerdere juryleden heeft de organisatie het recht tot vervanging van het betreffende jurylid of het laten vervallen van de jury-plek.
 6. De jury nomineert op basis van de beoordelingscriteria genoemd in artikel 5 de twee beste initiatieven per categorie (agrarische sector, vrijetijdseconomie, bedrijventerreinen). De beste zes voorstellen gaan door naar de finale. 
 7. De finalisten presenteren hun initiatief tijdens de finale op [mid-april].
 8. Op basis van de presentaties, kiest de vakjury de uiteindelijke winnaar per categorie. 
 9. Deelnemers kunnen een adviesgesprek aanvragen om hun idee verder te helpen. Aan dit aanbod kunnen geen rechten worden ontleend. De organisatie is bevoegd om het aantal adviesgesprekken te beperken wanneer dit de capaciteit overstijgt.

Artikel 5 Criteria

 1. De initiatieven die voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4 eerste lid worden door een vakjury in een prioriteitsvolgorde geplaatst. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 1.

Scoretabel 1

BEOORDELINGSCRITERIUM

Weging voor eindtotaal

Score

PLUS OP UW ONDERNEMING 

Het werken met groen loont economisch en helpt de bedrijfsvoering verder. 

 50%

1-5 punten 

IMPACT OP BIODIVERSITEIT

Het initiatief levert een bijdrage aan de verhoging van de biodiversiteit in de provincie Overijssel.

 30%

1-5 punten 

AMBASSADEURSCHAP

 1. Het initiatief creëert beweging bij andere ondernemers en kan op andere locaties in de provincie worden toegepast. 
 2. Het initiatief bereikt inwoners, collega’s, partners en toeristen, er is sprake van zichtbaarheid en communicatie over de vergroening tijdens de realisatie en verdere bedrijfsvoering.

 20%

1-5 punten 

 1. De punten worden vermenigvuldigd met het wegingspercentage: als deze 30% is worden de gegeven punten maal drie meegeteld in het totaal. Dit maakt dat de maximale score 50 punten is en de minimale score 10 punten is. 
 2. De zes initiatieven met de hoogste scores gaan door naar de finale, per categorie betekent dat de twee hoogst scorende initiatieven. 
 3. Bij een gelijke score bepaalt de vakjury welk initiatief doorgaat naar de finale. 
 4. Wanneer er onvoldoende kwaliteit in de initiatieven is terug te vinden, behoudt PROVOV zich het recht voor om geen of minder finalisten te benoemen. 

Artikel 6 Prijzen

 1. Er zijn drie geldbedragen beschikbaar: de winnaar van iedere categorie wint een bedrag van € 10.000. Deze wordt verschaft in de vorm van een subsidie. Ondernemers die niet in aanmerking komen voor één van de prijzen, ontvangen derhalve een afwijzing. Voor hen staat de mogelijkheid open voor een adviesgesprek.
 2. De drie winnaars gaan met PROVOV en de Natuurverdubbelaars in gesprek over hun plan van aanpak en de besteding van het prijzengeld. De winnaars worden gevraagd een budgetvoorstel op te stellen ter verantwoording van het te besteden prijzengeld.
 3. De prijswinnaars sturen een half jaar na de prijsuitreiking, en na realisatie van het project, een bericht aan de organisatie van de prijsvraag met daarin de stand van zaken en foto’s/video van het (eind)resultaat.
 4. De prijs wordt aangewend voor nadere uitwerking en realisatie van het voorstel binnen twee jaar na het winnen van de prijs. 
 5. Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar.
 6. Het gewonnen geldbedrag kan niet naar een natuurlijk persoon worden overgemaakt. 
 7. Het gewonnen geldbedrag wordt overgemaakt aan een nader te bepalen rechtspersoon/-entiteit. Welke rechtspersoon/-entiteit wordt aangehouden, dient bij de aanmelding opgegeven te worden.
 8. Uitvoering wordt binnen twee jaar na toekenning gerealiseerd. De winnaars worden begeleid om hun idee te realiseren tot een uitgevoerd plan.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

De ingediende voorstellen blijven eigendom van de deelnemers. Deelnemers aan deze prijsvraag verlenen bij de indiening toestemming  aan PROVOV om de inzending, naam van de deelnemer en aangeleverd beeldmateriaal (met op verzoek vermelding van rechthebbende) te vermelden en te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Voor dit eventuele gebruik van beeldmateriaal ontvangt de deelnemer geen vergoeding. 

Artikel 8 Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de prijsvraag van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Prijsvraag De Ereprijs – De groenste ondernemers van Overijssel”. 
 2. Dit reglement treedt in werking op 4 december 2019 en heeft een looptijd tot 31 mei 2020.

Aan Natuur voor elkaar werken mee