Spelregels

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. prijsvraag: een oproep om aan te melden voor een begeleidingstraject om te komen tot een voorstel voor vergroening van de sportaccommodatie, waarbij de beste drie voorstellen worden beloond met een prijs;
 2. sportclub: de aangemelde sportclub of sportvereniging;
 3. sportaccommodatie: locatie gebonden plaats, gebouw, sportvelden waar de sportclub haar sport beoefend;
 4. vergroening van de sportaccommodatie: De fysieke vergroening van de buitenruimte van de sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen van eet- en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren e.d.;
 5. aanmelding: aanmelding van een sportclub door een lid van de sportclub;
 6. contactpersoon: lid van de sportclub waarmee provincie Overijssel contact op zal nemen in relatie tot deze prijsvraag. Dit kan slechts één persoon zijn;
 7. deelnemers: de vier leden van de sportclub die een actieve rol gaan vervullen tijdens de prijsvraag; 
 8. loting: Selectie van de sportclubs die deelnemen aan het begeleidingstraject, waarbij per regio plaats is voor drie sportclubs;
 9. begeleidingstraject: Coaching van de sportclub middels onder andere twee begeleidingssessies, ten behoeve van het maken van een voorstel, door procesbegeleiders;
 10. voorstel: Het voorstel wat door de deelnemers wordt opgesteld voor vergroening van de sportaccommodatie en door de jury getoetst zal worden; 
 11. deskundigenjury: de jury bestaande uit maximaal vijf deskundigen van binnen en/of buiten de provinciale organisatie;
 12. publieksjury: de jury bestaande uit deelnemers van de finalisten;
 13. finalisten: maximaal tien sportclubs met de hoogste scores, die tijdens de finale meedingen naar de prijzen; 
 14. prijzen: Er is een eerste prijs van € 25.000,-, een tweede prijs van € 15.000,- en een derde prijs van € 10.000,-.
 15. PROVOV: provincie Overijssel.
 16. regio’s: In deze prijsvraag wordt uitgegaan van vijf Overijsselse regio’s, namelijk Kop van Overijssel, IJsseldal, Overijssels Vechtdal, Centraal-Salland en Twente.  

Artikel 2 Prijsvraag Groen, Groener, Groenst – ‘De Groenste sportclub van Overijssel’

Gedeputeerde Staten reiken in 2020 een drietal prijzen uit, in de vorm van een subsidie,  aan de beste drie voorstellen voor de vergroening van een sportaccommodatie. 

Artikel 3 Aanmelden voor prijsvraag

 1. Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 19 januari 2020 via de site natuurvoorelkaar.nl.
 2. Enkel sportclubs kunnen deelnemen aan de prijsvraag.
 3. Uitgesloten van deelname, als deelnemer aan deze prijsvraag, zijn zij die verbonden zijn aan de provinciale organisatie via inkomen of honorarium.
 4. Een aanmelding wordt ingediend volgens een prijsvraagformulier, waarbij ten minste de volgende gegevens worden verstrekt:
  • naam van de sportclub met specificatie van de sportaccommodatie waaraan de sportclub gebonden is;
  • namen van de deelnemers, waarbij vier namen ingevuld dienen te worden;
  • bevestiging dat de bij sub b genoemde personen leden zijn van de in sub a genoemde sportclub;
  • naam van de contactpersoon;
  • adresgegevens van de contactpersoon;
  • contactmogelijkheden van de contactpersoon;
  • bevestiging dat de vier deelnemers vier dagdelen vrijmaken in de periode van 1 februari  tot en met mei 2020;
  • bevestiging dat de sportaccommodatie in Overijssel is gelegen; 
  • korte omschrijving van wensbeeld voor de groene sportaccommodatie. 
 5. De betreffende sportaccommodatie mag slechts eenmaal aangemeld zijn. Indien meerdere sportclubs gebruik maken van dezelfde sportaccommodatie, kunnen zij samen één aanmelding indienen. Wel dienen ze dan aan te geven welke sportclub penvoerder en contactpersoon is.  
 6. Indien er minder dan 12 aanmeldingen voor deze prijsvraag zijn, heeft PROVOV het recht de prijsvraag te annuleren. In dat geval wordt de contactpersoon hierover geïnformeerd. 
 7. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de prijsvraag.

Artikel 4 Selectie deelnemende sportclubs

 1. Alle aanmeldingen worden getoetst aan de volgende criteria: 
  • minimaal 4 leden van de sportclub dienen elk vier dagdelen vrij te kunnen maken gedurende de looptijd van de prijsvraag;
  • het bestuur van de sportclub stemt in met deelname en vergroening;
  • de betreffende gemeente heeft geen zwaarwegend bezwaar ten aanzien van vergroening van deze sportaccommodatie voor 31 december 2021 en heeft dit bevestigd in een mail aan het bestuur van de sportclub. 
 2. Als een aanmelding niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde criteria, dan wordt deze van verdere deelname, en eventuele loting, uitgesloten.
 3. Per regio worden drie sportclubs geselecteerd voor het begeleidingstraject.
 4. Bij meer dan drie aanmeldingen per regio vindt er een loting plaats. 
 5. Voor het criterium genoemd in het eerste lid sub c  zal de sportclub zelf contact opnemen met de betreffende gemeente. 
 6. Als een aanmelding wordt uitgesloten wordt dit met de opgegeven contactpersoon gecommuniceerd. 

Artikel 5 Begeleidingstraject

 1. Het doel van het begeleidingstraject is om te komen tot een voorstel voor vergroening van de sportaccommodatie en de wijze waarop de leden van de sportclub daar zelf aan bijdragen. 
 2. Het begeleidingstraject omvat:
  • een startbijeenkomst begin februari 2020;
  • een intakegesprek op een nader in te plannen moment;
  • twee begeleidingssessies op een nader in te plannen moment. 
 3. De in het tweede lid  genoemde momenten worden georganiseerd door PROVOV of door PROVOV aangestelde derden. 
 4. Als tijdens het begeleidingstraject blijkt dat de deelnemers de vier vereiste dagdelen niet vrij kunnen maken, kan de sportclub uitgesloten worden van verdere deelname. 
 5. De sportclub behoudt het recht voor om ten allen tijde de deelname van de sportclub aan de prijsvraag tijdens het begeleidingstraject te beëindigen. Het verzoek voor beëindiging dient door de contactpersoon aan de PROVOV gemeld te worden. 

Artikel 6 Voorstel voor vergroening sportclub

 1. Enkel de voor het begeleidingstraject geselecteerde sportclubs kunnen een voorstel voor de vergroening van de sportaccommodatie indienen. 
 2. Dit voorstel dient uiterlijk op 22 april 2020 geplaatst te zijn op de site natuurvoorelkaar.nl.
 3. Het format voor het in te dienen voorstel wordt uiterlijk op de startbijeenkomst van begin februari 2020 aan de deelnemende sportclubs verstrekt. 

Artikel 7 Deskundigenjury en wijze van selectie finalisten

 1. PROVOV stelt een deskundigenjury samen, bestaande uit maximaal vijf leden afkomstig uit zowel binnen als buiten de provinciale organisatie.
 2. De leden van de deskundigenjury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij het opstellen van de ingediende voorstellen.
 3. De deskundigenjury toetst de ingediende voorstellen op de criteria genoemd artikel 8 eerste lid en zet de voorstellen, die voldoen aan deze criteria, in een prioriteitsvolgorde op basis van de in artikel 8 tweede lid genoemde criteria. De beste tien voorstellen gaan door naar de finale.  
 4. De deskundigenjury stelt een juryrapport op dat inhoudelijk toereikend onderbouwd is.
 5. De prioriteitsvolgorde en bijbehorende punten van de finalisten worden pas aan het einde van de finale bekendgemaakt. 
 6. De overige deelnemers ontvangen na de finale een inhoudelijk juryrapport zonder prioriteitsvolgorde. 

Artikel 8 Criteria 

 1. Het voorstel moet voldoen aan de volgende criteria:
  • het voorstel richt zich op de vergroening van de betreffende sportaccommodatie; 
  • het voorstel voldoet aan het format als genoemd in artikel 6 derde lid.
 2. De voorstellen die voldoen aan de in het eerste lid genoemde criteria worden door de deskundigenjury in een prioriteitenvolgorde geplaatst. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 1.:

Scoretabel 1

BEOORDELINGSCRITERIUM

Weging voor eindtotaal

Score

HET ONTWERP 

 

 

Mate van vergroening (voor/na)

30%

1-5 punten

Creativiteit van het ontwerp: zijn er creatieve oplossingen bedacht om meer groen te realiseren. 

 

 

Afwisseling type groen: gras, kruid, struik, boom

 

 

Mate waarin sportclub het groen en aandacht hiervoor integreert in haar activiteiten en sport evenementen.

 

 

Mate van beleefbaarheid van groen in relatie tot sportclub: kijkgroen, struingroen, eetgroen, speelgroen etc.

 

 

BIODIVERSITEIT

 

 

De sportclub biedt een goed leefklimaat voor planten en dieren.    

30%

1-5 punten

Beplanting: inheems, bevorderen biodiversiteit

 

 

Aanvullende maatregelen voor biodiversiteit en de aandachtssoorten van Overijssel etc. 

 

 

Beheermaatregelen t.b.v. biodiversiteit

 

 

Goed voorbeeld: Creativiteit en zichtbaarheid van de maatregelen

 

 

PROCES OPSTELLEN ONTWERP

 

 

Mate van betrokkenheid van de leden van de sportclub

20%

1-5 punten

Mate ver betrokkenheid van de gemeente

 

 

Betrokkenheid buurt en andere partijen in het proces. Zijn er andere partijen betrokken? Bij het planproces, realisatie, onderhoud?

 

 

UITVOERBAARHEID, BEHEER EN ONDERHOUD

 

 

Beheer: visie en hoe geborgd? 

20%

1-5 punten

 Uitvoerbaarheid: inschatting van praktische uitvoerbaarheid

 

 

Inschatting kosten, eventuele extra financiering (extra geld waar aan te vragen?) en tijdpad/ fasering.

 

 

Inzet van de sportclub zelf bij uitvoering, beheer, onderhoud en inzet eigen terrein. 

 

 

 1. De punten worden vermenigvuldigd met het wegingspercentage: als deze 30% is wordt de gegeven punten maal drie meegeteld in het totaal. Dit maakt dat de maximale score 50 punten is en de minimale score is 10 punten is. 
 2. De 10 voorstellen met de hoogste scores gaan door naar de finale. 
 3. Bij een gelijke score bepaalt de deskundigenjury welk voorstel doorgaat naar de finale. 
 4. Wanneer er onvoldoende kwaliteit in de inzendingen is terug te vinden, behoudt PROVOV zich het recht voor om geen of minder finalisten te benoemen. Hiervan is sprake als er minder dan tien voorstellen zijn die hoger dan 28 punten scoren bij de beoordeling bij artikel 7, lid 3. 

Artikel 9 Publieksjury en wijze van jurering tijdens finale

 1. De publieksjury bestaat uit twee tot drie leden van de sportclubs, die een finaleplaats bemachtigd hebben.
 2. De publieksjury beoordeelt alle finalisten en komt tot een prioriteitsvolgorde.
 3. De eindscore van de finalisten wordt als volgt bepaald: de toetsing van de deskundigenjury vormt 50% van de score en de toetsing door de publieksjury vormt 50% van de score. 
 4. Als er bij de finalebijeenkomst sprake is van een ‘gelijke stand’ heeft de deskundigenjury de doorslaggevende stem. 

Artikel 10 Prijzen

 1. Er zijn drie geldbedragen beschikbaar:  De winnaar wint een bedrag van € 25.000,-, de tweede prijs winnaar wint een bedrag van € 15.000,- en de derde prijs winnaar wint een bedrag van € 10.000,-.
 2. De prijs wordt aangewend voor nadere uitwerking en realisatie van het voorstel voor 31 december 2021.
 3. Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar.
 4. Het gewonnen geldbedrag kan niet naar een natuurlijk persoon worden overgemaakt. 
 5. Het gewonnen geldbedrag wordt overgemaakt aan een nader te bepalen rechtspersoon/-entiteit. Welke rechtspersoon/-entiteit per sportclub wordt aangehouden dient uiterlijk 22 april 2020 bij het plaatsen van het voorstel opgegeven te worden. 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

Alle voorstellen blijven eigendom van de deelnemers. Na overleg met de inzender kunnen goede ideeën na de prijsuitreiking eventueel worden gepubliceerd.

Artikel 12 Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Prijsvraag Groen, Groener, Groenst – De groenste sportclub van Overijssel”. 
 2. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad en heeft een looptijd tot 1 januari 2021.

Groen, Groener, Groenst: Groenste sportclub!

Sport jij al op een groene club? Zijn er verkoelende bomen, kleurige bloemenranden langs het veld of een groen dak of gevel op de sporthal?
Meld je aan! Meld je aan!

Aan Natuur voor elkaar werken mee