Provincie kijkt of na-isolatie met gebiedsontheffing kan worden vereenvoudigd
Verduurzaming van je huis is steeds populairder. Voor de planeet én - laten we eerlijk zijn - voor de portemonnee. Maar wist jij dat er bij na-isolatie de verblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen verloren gaan of dat ze zelfs regelmatig de dood vinden? Vooral spouwmuren en daken zijn geliefde plekken voor deze soorten.

Als woningeigenaar ben je verantwoordelijk voor wettelijk beschermde diersoorten, maar dat is vaak niet bekend. Bovendien zijn de kosten voor een individuele ontheffingsprocedure onevenredig hoog. Daarom werken we vanuit de provincie Overijssel aan een natuurinclusieve aanpak, gericht op gemeentelijke soortenmanagementplannen. Het doel is het beschermen van de diersoorten bij het verduurzamen van bestaande particuliere woningen, zonder dat voor iedere activiteit apart ontheffing aangevraagd hoeft te worden.

Kosten

Eigenlijk ben je bij verduurzaming als woningeigenaar verantwoordelijk voor de beschermde soorten. Dit volgt uit de Wet natuurbescherming. Dit betekent: verantwoordelijk voor onderzoeken, ontheffingsaanvraag en het uitvoeren van de daaraan gekoppelde maatregelen. Voor een woningeigenaar zijn dit onevenredig hoge kosten met een lastige procedure. Daarom werken we vanuit de provincie aan een methodiek waarbij de gemeente in één keer naar een groter gebied in kaart kan brengen welke soorten er voorkomen, hoe groot populaties zijn en waar nest- en verblijfplaatsen zitten.

Inzicht

Uitkomst: inzicht in waar zich de beschermde soorten bevinden, en hoe hiermee moet worden omgegaan binnen de isolatiewerkzaamheden. De gemeente kan hiermee in één keer een totale gebiedsontheffing aanvragen bij de provincie. Zo hoeven particulieren niet zelf ecologisch onderzoek uit te voeren én geen ontheffing voor hun eigen woning aan te vragen.

Trainingen

Natuurlijk moet er nog wel bij uitvoering van de isolatiemaatregelen rekening worden gehouden met de beschermde soorten. Hiervoor willen we trainingen aanbieden voor de isolatiebedrijven, zodat zij weten hoe zij natuurinclusief kunnen na-isoleren. Zo kunnen we tóch woningen isoleren en helpen we de biodiversiteit een handje. Win-win! 

Methodiek

Korte termijn Voor het opstellen van een zogenaamd ‘soortenmanagementplan’ (SMP) is minimaal jaarrond ecologisch onderzoek nodig. Dus voordat er een dergelijk plan is, zijn we al snel twee jaar verder. Om op korte termijn al stappen te kunnen zetten, werken we voor Overijssel de pre-SMP-methodiek uit. Dit doen we op basis van de opgestelde methodiek in provincie Utrecht. Met de pre-SMP-methodiek kan de gemeente een tijdelijke gebiedsontheffing krijgen, die per direct ingezet kan worden voor na-isolatie van particuliere, grondgebonden woningen. 

Samenwerking

Om de natuurinclusieve aanpak van particuliere woningverduurzaming te laten slagen, is samenwerking met de gemeenten essentieel. Daarom gaan we komende tijd met de Overijsselse gemeenten in gesprek om ze te informeren en te horen waar hun behoefte ligt. We bereiden voor het opstellen van een SMP ook een subsidieregeling voor. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen!


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep