Gezocht: nog 1 partnergemeente Groene Schoolpleinen Overijssel

Gezocht: nog 1 partnergemeente Groene Schoolpleinen Overijssel

08-06-2021

Afgelopen jaren zijn ruim 100 Overijsselse scholen begonnen met de vergroening van hun schoolplein. Een mooi resultaat, maar we zijn er nog lang niet. Onze missie is: alle schoolpleinen groen in 2025! Om een extra impuls aan de vergroening van schoolpleinen in Overijssel te geven zijn we vorig jaar met vijf gemeenten een partnerschap aangegaan: Enschede, Hellendoorn, Hof van Twente, Oldenzaal en Raalte. Doet uw gemeente dit jaar ook mee? Gemeente Wierden en Zwartewaterland hebben zich begin dit jaar ook aangemeld als partnergemeente. Er is nog ruimte voor 1 extra gemeente.

Waarom partnergemeente Groene Schoolpleinen? 

Als partnergemeente Groene Schoolpleinen werkt u aan groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen uw gemeente. Groene schoolpleinen hebben een positief effect op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen.  Groene schoolpleinen dragen ook bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, welzijn en gezondheid. Een groen schoolplein is beleidsveld-overstijgend en op meerdere vlakken dus een kans voor uw gemeente.

De partnergemeenten van 2020 zijn enthousiast: “Fijn om groene schoolpleinen hoog op agenda te houden door regelmatig overleg.” “Het is nuttig om samen te kijken welke afdelingen binnen de gemeente er nog meer bij betrokken kunnen worden.” “Fijn om inhoudelijke kennis te kunnen benutten.”

Het partnerschap heeft bij deze gemeenten geleid tot:

 • Agendering: Groene schoolpleinen staan expliciet genoemd in relevante gemeentelijke plannen
 • Een ambtelijk en bestuurlijk gedragen plan van aanpak
 • Een duidelijk ambtelijk aanspreekpunt voor de scholen en voor collega’s binnen de gemeente
 • Informatiebijeenkomsten voor scholen
 • Een gemeentelijke financiële regeling voor scholen die willen vergroenen (in vier van de vijf partnergemeenten)

Vanuit het programmateam Groene Schoolpleinen helpen wij u bij het maken van een op uw gemeente toegesneden plan van aanpak om alle scholen mee te krijgen. Wij zetten onze expertise en ons netwerk graag in om samen met u te werken aan ‘alle schoolpleinen groen’ binnen uw gemeente.

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning bij het opzetten van een gemeentelijk plan van aanpak, met o.a. aandacht voor de volgende vraagstukken:
  • Wat zijn de ambities en (meekoppel)kansen binnen de gemeente?
  • Hoe bereiken en activeren we de scholen?
  • Wat is de rol van de gemeente en welke andere lokale partijen kunnen bijdragen?
 • Concrete ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de gemeentelijke aanpak. Denk aan:
  • Ondersteuning bij startbijeenkomst voor scholen
  • Inspirerende fietsexcursie langs goede voorbeelden
  • Verdiepende sessies over bijv. financiën, educatie, beheer
 • Inzicht in successen en valkuilen bij het ontwerp en de realisatie van een groen schoolplein
 • Kennis van het proces om te komen tot een kwalitatief groen plein
 • Kennis van het proces om het plein duurzaam te gebruiken en beheren
 • Digitale toolbox met o.a. een stappenplan voor scholen
 • Warm netwerk van experts die in te zetten zijn bij het proces, het ontwerp en de realisatie
 • Tips voor het optimaal educatief ontwerpen van het plein
 • Een programma dat scholen stimuleert en toerust om hun groene schoolplein te gebruiken voor educatie
 • Extra ondersteuning bij het betrekken van scholen in lage SES wijken
 • Ondersteuning bij aanvraag van subsidie bij Provincie Overijssel

Wat vragen wij?

 • Enthousiasme vanuit de gemeente om aan de slag te gaan met groene schoolpleinen
 • Beschikbaarheid van een gemeente ambtenaar die aanspreekpunt is en tijd vrijmaakt om mee te werken aan groene schoolpleinen
 • Bereidheid om intern en extern op zoek te gaan naar (financiële) kansen zoals:
  • Menskracht, inzet machines bij de realisatie en/of beheer
  • Plantgoed, boomstammen e.d.
  • Cofinanciering
  • Collectieve inkoop

Aanmelding en selectie 

Aanmelden van uw gemeente kan tot 12 juli. In de week van 12 juli maken wij een selectie, mogelijk benaderen wij u die week telefonisch met een aantal aanvullende vragen. Meld u aan door deze vragenlijst in te vullen. Selectie vindt plaats op basis van de ingevulde vragenlijst en geografische spreiding.

Voor vragen kunt u op de webpagina Groene Schoolpleinen Overijssel kijken of contact opnemen met het programmateam Groene Schoolpleinen: groeneschoolpleinen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep