Willen jullie ook werken aan groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen je gemeente? Deze stappen helpen om te komen tot een op jullie gemeente toegesneden plan van aanpak om alle scholen mee te krijgen.

Stap 1 Zorg voor draagvlak binnen de gemeente

 • Zorg voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. Zet in op interne samenhang, werk zoveel mogelijk beleid overstijgend. 
 • Zorg ervoor dat groene schoolpleinen expliciet genoemd staan in relevante gemeentelijke plannen, zoals de educatieve agenda voor scholen, de gemeentelijke  speelvisie, integrale huisvestingsplannen basisonderwijs en thema’s als gezondheid en bewegen. Dat biedt meer ruimte en aanknopingspunten om eraan te werken.

Stap 2 Stel doelen gekoppeld aan gemeentelijk beleid

 • Bepaal samen welke doelen de gemeente nastreeft met de aanpak voor groene schoolpleinen en bij welk beleidsveld deze aansluiten. Zorg daarbij dat intern duidelijk is wie wat oppakt en welke gemeentelijke richtlijnen in het oog moeten worden gehouden.

Stap 3 Zorg voor een gedeeld beeld van een goed groen plein

 • Bespreek met elkaar wat voor jullie een goed groen plein is. Zorg dat iedereen hier hetzelfde beeld van heeft. Hier vind je een aantal uitgangspunten waaraan een groen schoolplein moet voldoen om tot positief effect te leiden. Deze zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek naar de effecten van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit, en vooral ook op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur en de kwaliteit van het onderwijs.

Stap 4 Breng kansen in kaart

 • Krijg intern meekoppelkansen scherp. Denk daarbij aan: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, stadswerk/wijkaanpak, adviseur jeugd, integraal huisvestingsplan, lage SES wijken, GIDS gelden (Gezond In De Stad ), welzijn en gezondheid.
 • Breng in kaart hoe het eigendom en onderhoud van de pleinen geregeld is.
 • Breng in kaart welke gebouwen/pleinen sowieso aangepakt worden in de komende jaren zodat vergroening van het plein daarin meegenomen kan worden. Denk daarbij ook aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het basisonderwijs.

Stap 5 Bepaal hoe je als gemeente kunt ondersteunen

 • Praktisch: Afhankelijk van het takenpakket van de gemeente kun je vanuit (stadshulp)beheer  ondersteuning bieden in realisatie, materialen (bijv. vrijgekomen geschikte bomen inzetten) en beheer en onderhoud. Misschien zijn er ook mogelijkheden om scholen te ondersteunen in de ontwerpfase, of bij de keuring van het groene schoolplein of van groene speelaanleidingen.
 • Financieel: Breng in kaart op welke gemeentelijke budgetten een school een beroep kan doen voor de vergroening, bijv. een wijkbudget, en communiceer dit naar scholen.
 • Kijk of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning. Door als gemeente bijv. €5000,- te subsidiëren, maak je het scholen makkelijker om de eigen bijdrage bij elkaar te krijgen die nodig is voor de provinciale subsidie. Zo neem je een belangrijke drempel weg.
 • Als je subsidie biedt, laat de school dan met goed plan komen: wat willen ze doen, hoe zien ze het, hoe willen ze het integreren in lessen en hoe borgen ze het beheer en onderhoud. Denk na over voorwaarden en houdt de drempel laag. Een koppeling van de gemeentelijke subsidie aan de provinciale subsidie ontzorgt je in de beoordeling.

Stap 6 Leg contact met een naburige gemeente die al actief bezig is met vergroening van schoolpleinen.

 • Bespreek de aanpak en ervaringen van een gemeente die hier al mee bezig is en de do’s en don’ts die zij tegenkwamen.

Stap 7 Betrek relevante lokale partners

 • Zorg voor verbinding met andere partijen die al dichtbij de scholen staan, bijvoorbeeld een  Groene Loper of NME-centrum. Zij kunnen belangrijke rol spelen in het benaderen en meekrijgen van de scholen.

Stap 8 Zorg voor één aanspreekpunt

 • Zorg voor één ambtelijk aanspreekpunt, voor intern binnen de gemeente en als contactpersoon voor de scholen.

Stap 9 Organiseer een startmoment met alle scholen

 • Organiseer een informatiebijeenkomst waarin je veel ruimte schept om de behoeften van scholen te inventariseren. Als er al een goed voorbeeld van een groen plein is binnen de gemeente kun je de bijeenkomst daar houden en/of de directeur of een leerkracht een bijdrage laten leveren aan de bijeenkomst.
 • Deel hierin ook informatie over de waarde van een groen plein op diverse vlakken, zoals de gezondheid van kinderen,  betere leerprestaties, minder pestgedrag, de kansen op gebied van buiten les geven, voorkomen hittestress en wateroverlast, stimuleren ontmoeting/sociale cohesie in de buurt etc .

Stap 10 Ga met scholen 1 op 1 in gesprek

 • Inventariseer wat de stand van zaken is bij de scholen. Welke scholen hebben al een groen plein/ zijn bezig met vergroening? Welke scholen zijn geïnteresseerd, welke scholen willen (nu nog) niet bezig met een groen plein?

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep