Omschrijving groen schoolplein

Natuur voor Elkaar omschrijft een groen schoolplein als een natuurlijke speel- en leeromgeving. Het is een gevarieerd landschap, met reliëfverschillen en losse natuurlijke materialen. Er zijn verschillende soorten groen aanwezig die kinderen uitnodigen om te spelen en te leren. Het gebruik van het groene schoolplein als klaslokaal is geïntegreerd in het lesprogramma. De complete lijst met kenmerken van een ideaal groen schoolplein, vanuit de visie van Natuur voor Elkaar, vind je bij Omschrijving groen schoolplein. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de plannen voor een nieuw plein voldoende aansluiten bij deze kenmerken.

Van speeltoestellen naar speelaanleidingen
Het kan even wennen zijn om in het ontwerpproces niet als vanzelf te denken in speeltoestellen. Toch helpt het om het idee van speeltoestellen los te laten en in plaats daarvan te denken in natuurlijke elementen, zoals heuvels, water, zand, beplanting en een omgevallen boom. Zo kom je tot een samenhangend en uitdagend ontwerp. Het hoeft voor de kinderen niet gelijk duidelijk te zijn wat voor spel je op een plek kunt doen. Natuurlijke elementen veranderen bovendien voortdurend, in tegenstelling tot een speeltoestel, waardoor ze steeds nieuwe speelmogelijkheden en uitdagingen creëren. Dit stimuleert kinderen om creatief te zijn.

Gevarieerd speelgedrag

Een natuurlijke speelomgeving stimuleert tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. Met name fantasierijk, exploratief en constructief speelgedrag komen vaker voor in natuurlijke dan in niet-natuurlijke speelomgevingen. Er is meer ruimte voor de verschillende speelstijlen van kinderen. Mede daardoor komen op een groen schoolplein minder conflicten voor tussen kinderen. Dit blijkt uit diverse onderzoeken.

In het ontwerp van het groene schoolplein kan je kinderen uitnodigen tot gevarieerd spel. Zorg voor afwisseling op het plein, waar ruimte is voor diverse behoeften:

 • Rustig spelen of zitten
 • Creatieve vormen van spel
 • Avontuurlijk bewegen
 • Natuurbeleving

Speellandschap
Richt het plein in als een speellandschap, met open zones om te rennen en dichtbegroeide zones om je terug te trekken of op avontuur te gaan. Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur spelen. De aanwezigheid van los, natuurlijk materiaal (zoals zand, takken, stenen, blaadjes) nodigt uit tot exploreren, verbeelden en creëren. Deze materialen kunnen telkens weer voor een andere speelvorm of fantasiespel gebruikt worden.

Zorg voor voldoende aanbod voor kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen tot 6 jaar zijn sterk op fantasiespel gericht, terwijl kinderen rond de 10 jaar juist meer in groepsverband spelen.

Verantwoord risicovol spelen

Op een groen schoolplein kunnen kinderen aanvaardbare risico’s nemen. Dit betekent dat kinderen risico’s duidelijk herkennen en zelf kunnen afwegen of ze het risico willen nemen. Lees meer over risicovol spelen bij de pagina Veiligheid.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep