Gemeenteplan

Gemeenteplan

Al bijna drie jaar werken we vanuit het programma Natuur voor Elkaar aan het beleven, benutten en beschermen van natuur in Overijssel. Samen met onze partners is in diverse projecten en activiteiten de natuur al dichterbij mensen gebracht én is daadwerkelijk de leefomgeving van de inwoners van Overijssel vergroend. Zo hebben we schoolpleinen vergroend, versteende tuinen een groene make-over gegeven, vrijwilligers geholpen en tuinen van buurthuizen beleefwaardig gemaakt. Gemeenten zijn onmisbaar in het realiseren van onze ambitie en daarom willen we vanuit het programma de samenwerking met gemeenten intensiveren. Om deze reden willen we gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een Natuur voor Elkaar gemeenteplan. Dus heeft jouw gemeente de ambitie om een gemeentelijk Natuur voor Elkaar plan op te stellen dan is nu het moment! In 2021/22 kunnen we namelijk vijf gemeenten ondersteunen en de samenwerking aangaan.

Waarom een gemeentelijk Natuur voor Elkaar-plan?
Tijdens diverse gesprekken met gemeenten constateerden we dat beleven, benutten en beschermen van de natuur de aandacht heeft. We hoorden dat er bij enkele gemeenten de behoefte bestaat om een samenbindend plan met activiteiten op te stellen. Gemeenten geven aan dat ze nog zoekende zijn als het gaat om hoe ze een dergelijk plan ontwikkelen en dat het hen ontbreekt aan capaciteit, tijd en kennis. Een Natuur voor Elkaar-gemeenteplan biedt uitkomst.

Wat is een Natuur voor Elkaar-gemeenteplan?
Een Natuur voor Elkaar-gemeenteplan is een meerjarig plan van de gemeente, waarin gemeentelijke ambities, doelen en concrete acties zijn uitgewerkt op het gebied van beleven, beschermen en benutten van natuur. Via deze link vind je meer informatie over de eventuele invulling van deze pijlers.

Heb je in jouw gemeente al een soortgelijk plan, maar wil je het plan aanscherpen? Doe gerust mee! De ondersteuning mag ook ingezet worden voor nadere invulling van de thema’s en de uitvoering van het plan. Denk aan maatregelen voor aandachtsoorten, het oprichten van participatietrajecten of het opzetten/uitbreiden van een biodiversiteitsplan.

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning bij het opzetten van het gemeentelijke Natuur voor Elkaar plan 
 • Ervaring, kennis en netwerk 
 • Een financiële impuls van maximaal 75.000 euro, te gebruiken voor; 
 • Inhuur (ecologische) kennis 
 • Proceskosten 
 • Vergroeningskosten

Gaat jouw gemeente deze uitdaging aan? 

Dien dan voor 1 april 2021 een plan van aanpak in. Het plan van aanpak biedt inzicht in de inhoud van het Natuur voor Elkaar plan en het proces om tot het plan te komen. Het plan van aanpak (maximaal  3 A-tjes) heeft de volgende onderdelen: 

 • De ambitie en visie van de gemeente op het gebied van beleven, benutten en beschermen 
 • Bestuurlijke commitment op deze ambitie door een besluit van gemeenteraad of B&W tot het opstellen van een NvE-gemeenteplan en de uitvoering daarvan 
 • Voorstel voor de wijze van invulling NvE-gemeenteplan 
 • Vrijgemaakte uren en namen ambtenaar/ambtenaren 
 • Vooruitblik op de mogelijke uitvoeringsagenda van het plan 
 • Budget dat de gemeente zelf bijdraagt aan dit traject van planvorming en uitvoering

Het plan van aanpak wordt voorgelegd aan een Natuur voor Elkaar selectiecommissie. De selectiecommissie toetst het plan van aanpak op de volgende onderdelen: 

 • Ambitie, inhoud en belofte in het Plan van Aanpak en de potentiële impact
 • Geografische spreiding in de provincie 
 • Karakter van de gemeente; landelijk/stedelijk, groot/klein 

We nodigen gemeenten uit om in een presentatie hun plan toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. 

Dien je plan van aanpak voor 1 april in via natuurvoorelkaar@overijssel.nl

Als u van plan bent om een plan te maken schroom dan niet om vooraf contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Voor vragen kunt u mailen naar natuurvoorelkaar@overijssel.nl of bellen met Milou Leerling via 06 - 11 84 78 14.

Op 3 mei maken we bekend met welke gemeenten we het traject oppakken.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep