Slim bermbeheer in provincie Overijssel

Slim bermbeheer in provincie Overijssel

Slim Bermbeheer in provincie Overijssel

Provincie Overijssel maait haar bermen waar het kan al decennialang ecologisch. Hier wordt mee bedoeld dat er pas gemaaid wordt nadat planten hun zaden hebben laten vallen. Ook wordt het maaisel afgevoerd, zodat de bodem verschraalt (armer wordt). Op die manier krijgen meer verschillende planten de kans om te kiemen. Dit bevordert de verscheidenheid aan planten in de berm.

Gefaseerd Bermbeheer

Een plus op het ecologisch bermbeheer is gefaseerd maaien. Hierbij laat je een deel van het bermgras staan voor de volgende maaibeurt. Insecten profiteren ervan als je per maaibeurt circa twintig procent van het gras laat staan. Bij doorsnee maaien wordt alles in één keer weggemaaid. Hiermee is voor insecten in één keer al hun voedsel en beschutting verdwenen. Ook nakomelingen die in eitjes of poppen aan stengels zitten, gaan verloren. Door het deels laten staan van het bermgras nemen de overlevings- en voortplantingskansen voor insecten aanzienlijk toe.

Pilot Slim Bermbeheer

Dit voorjaar zijn we gestart met de pilot Slim Bermbeheer. Doel van deze pilot is om software te ontwikkelen die de chauffeur op de maaimachine helpt om gefaseerd te maaien. De chauffeur kan precies zien waar wel en niet gemaaid moet worden. Daarnaast willen we met behulp van een camera bermen scannen op zwerfafval en ongewenste plantensoorten; zoals de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Dit levert schoner maaisel op dat hergebruikt kan worden. We denken na over manieren om het bermmaaisel als grondstof her te gebruiken is. Als dit lukt, wordt het gras in plaats van afval een product dat waarde heeft. Dit past binnen het streven naar een circulaire economie in 2050.

Samenwerking

De software wordt ontwikkeld door het Enschedese bedrijf Datacadabra dat gespecialiseerd is in technische ontwikkelingen op het gebied van data en kunstmatige intelligentie. Zij werken samen met het grond-, weg- en waterbouwbedrijf Jelle Bijlsma uit het Friese Gytsjerk. Als de pilot met positief resultaat afgerond wordt aan het einde van dit jaar, starten we met het gefaseerd maaien van een deel van de provinciale bermen. Ook willen we de Overijsselse gemeenten stimuleren om hun bermen en waterkanten gefaseerd te gaan maaien. Op dit moment onderzoeken we hoe we gemeenten kunnen ondersteunen in de overgang van regulier naar gefaseerd maaibeheer. Na afloop van de pilot komt de slimme bermmaai-oplossing als product op de markt onder de naam MowHawk, zodat andere bermbeheerders hier ook profijt van hebben.

Foto: Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep