Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer

Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer

Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer

De aanpak van streekeigen landschapsbeheer kent vier onderdelen:

 1. Aan de slag gaan met het landschap
 2. Opstellen van Bidbooks
 3. Uitvoeren van Bidbooks
 4. Van elkaar leren binnen een netwerk

Voor elk van deze stappen volgt hieronder meer informatie. 

1. Aan de slag gaan met het landschap

We willen dat het enthousiasme voor landschap en landschapsbeheer gaat groeien en bloeien in onze provincie. Daar levert de landschapscoördinator een belangrijke bijdrage aan door met groepen inwoners en agrariërs het gesprek hierover te voeren. Door de mensen in gebieden te stimuleren om met hun eigen landschap aan de slag te gaan groeit de betrokkenheid en wordt de organisatiegraad versterkt. Zo wordt de basis gelegd om in meerdere gebieden een bidbook voor Streekeigen Landschapsbeheer op te gaan stellen.

2. Opstellen van bidbooks

In het verlengde van de pilotgebieden kunnen inwoners van andere gebieden in de provincie Overijssel een bidbook opstellen. De provincie stelt geld (in de vorm van een subsidie) beschikbaar om professionele ondersteuning in te huren die kan helpen bij het schrijven ervan. Verenigingen, stichtingen of bijvoorbeeld coöperaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen. In het bidbook wordt een beeld geschetst van het streekeigen landschapsbeheer dat de aanvragers voor ogen staat. Denk daarbij aan de te beheren landschapselementen, de organisatie van de uitvoering, de af te sluiten beheercontracten, de hiermee samenhangende kosten volgens de catalogus groenblauwe diensten, de financieringsbronnen en de inzet van vrijwilligers. Een bidbook is van, voor en door het gebied.

3. Uitvoeren van bidbooks

De provinciale bijdrage om een bidbook uit te voeren bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Met deze bijdragen kan een gebied van start en contracten voor langjarig beheer (21 tot 30 jaar) afsluiten. Betrokkenheid van de gemeente bij het bidbook is belangrijk. Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het landschapsbeheer kan vaak meer werk verzet worden voor het beschikbare geld. Het gebied staat borg voor realisatie van het bidbook door een mix van zelfwerkzaamheid en overige financiering. Overige financiering kan bijvoorbeeld komen van andere gebiedspartijen, grondeigenaren en andere koppelkansen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik maken van opbrengsten uit een eigen zonnepark, compensatieverplichtingen van ruimtelijke ingrepen, middelen vanwege klimaatmitigatie en sponsoring door bedrijven.

4. Van elkaar leren binnen een netwerk

Gebieden die aan de slag gaan met streekeigen landschapsbeheer hebben veel baat bij de ervaringen uit andere gebieden. Daar zijn mensen vaak al tegen veel vragen aangelopen, waardoor anderen niet zelf het wiel uit hoeven te vinden. Zo ontstaat een netwerk van gebieden in Overijssel die actief bezig zijn met streekeigen landschapsbeheer. Naast het uitwisselen van informatie kunnen ook bijeenkomsten worden georganiseerd rond behaalde mijlpalen en gezamenlijke thema’s. De landschapscoördinator functioneert hierbij als de bekende olie in de machine.



Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep