Natuur bij wegen en kanalen

Bij het aanleggen en onderhouden van wegen en kanalen wil provincie Overijssel rekening houden met de natuur. Zo zorgen we voor het behoud van onze natuur, voor de veiligheid van weggebruikers en voor dierenwelzijn. Hoe we dat doen? Door bijvoorbeeld te zorgen dat infrastructuur geen barrières vormt, zodat (vooral) dieren makkelijk kunnen oversteken tussen natuurgebieden aan weerszijden van de wegen en kanalen.

Bij een infrastructureel project werd natuur niet standaard meegenomen in de plannen. Alleen als er dringende zaken speelden voor natuur (bijvoorbeeld veel aanrijdingen met reeën) werd het project hier op aangepast. Dat leverde vaak hoge kosten op en het leverde niet altijd veel op voor de natuur. Dat willen we nu anders doen. We gaan helemaal aan het begin van een infrastructuurproject de natuur al zoveel mogelijk meenemen in de plannen. Daarin werken we samen met belangrijke partners, zoals natuurorganisaties en grondeigenaren. Ook op het provinciehuis gaan collega’s van verschillende afdelingen meer en in een vroeger stadium samenwerken. Zo kunnen we meer draagvlak voor de projecten creëren, kosten besparen en de natuur versterken. Natuurinclusief werken noemen we dat!

Om het natuurinclusief werken een stap verder te krijgen, zijn er verschillende pilotprojecten gestart. Zo krijgen we een goed beeld van de effecten van natuurinclusief werken. Bijvoorbeeld voor de kosten, de doorlooptijd, het beheer en de bijdrage aan de natuur. De pilots bestaan uit vier onderdelen van natuurinclusief werken:

  • De aanleg van voorzieningen die de verkeersveiligheid verhogen en het aantal aangereden dieren verminderen (bijvoorbeeld natuurbruggen over wegen (ecoducten) of tunnels voor amfibieën en reptielen);
  • Het inrichten en beheren van bermen op een natuurvriendelijke manier. Zie ook de pagina over de pilot Slim Bermbeheer;
  • Het nemen van maatregelen voor planten en dieren die uniek zijn voor Overijssel en het op dit moment moeilijk hebben: onze aandachtsoorten;
  • Het verbinden van leefgebieden van bepaalde planten en dieren.

We voeren deze pilots gezamenlijk met onze partners uit. Samen kijken we hoe we op de beste manier natuurinclusief kunnen werken en wat we hiervoor nodig hebben. In de loop van dit jaar besluiten we op bestuurlijk niveau hoe we natuurinclusief werken gaan voortzetten als provincie. Ook stimuleren we gemeenten, waterschappen en andere partners om natuurinclusief werken tot de norm te maken!Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee