Landbouw - bodem

U weet als geen ander dat een goede bodem de basis is van uw agrarisch bedrijf. Maar bent u ook bekend met alle natuurlijke maatregelen om uw bodem te verbeteren? Zo kunt u de bodemstructuur op een groene manier verbeteren zodat uw gewassen voedingsstoffen beter kunnen opnemen en de bodem meer resistent is tegen plagen. Daarnaast neemt een poreuze en vruchtbare bodem water op en houdt het water beter vast, een eigenschap die steeds belangrijker wordt vanwege de toenemende extreme weersomstandigheden. 

Op een natuurlijke manier zorgdragen voor de bodem is een investering in uw bedrijf én kan bijdragen aan klimaatadaptatie en versterking van de natuurwaarden in Overijssel. De landbouw staat voor een aantal forse uitdagingen en goed bodembeheer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook het sluiten van kringlopen krijgt steeds meer aandacht en is de basis van de nieuwe visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin wordt gesteld dat de bodem de basis vormt van kringlooplandbouw.

Voor het traject ‘Natuurlijk Kapitaal: Groen ondernemen loont’, waarin gezocht is naar waar de kansen liggen voor op een natuurlijke manier zorgen voor de bodem, om zo de natuur, economie en samenleving nog beter met elkaar te verbinden, is een inspirerende plattegrond gemaakt. Deze plattegrond biedt u een greep uit de vele groene bodemverbeterende maatregelen die u kunt treffen. Geïnteresseerd om nog een stapje te zetten naar een diverser landschap en een natuurlijker bedrijf? Lees dan deze plattegrond hier verder!

Op deze pagina vindt u als ondernemer of beheerder inspirerende voorbeelden, tips en regelingen om zelf met de bodem aan de slag te gaan. Ontdek hoe u op een natuurlijke manier uw bodem kunt verbeteren!


Een gezond boerenbedrijf begint bij een gezonde bodem. Wist u het volgende al over de bodem?

  • Bodemvruchtbaarheid op orde
    Bodemvruchtbaarheid is een breed begrip waarin veel factoren een rol spelen. Onder andere het bodemleven, de gewaskeuze, het organisch stofgehalte en de structuur van de bodem hebben invloed op de vruchtbaarheid. Een belangrijk deel van het werk van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO), een project waarin 430 melkveehouders uit Overijssel samenwerken om de mineralenkringloop op hun bedrijf te sluiten, is het creëren van meer bewustwording over de waarde en het functioneren van de bodem en over het verbeteren van de bodemkwaliteit. Bent u melkveehouder en wilt u ook werken aan een betere mineralenbenutting en het sluiten van de kringloop op uw bedrijf? Dan kunt u zich aanmelden via Vruchtbare Kringloopoverijssel.
  • Nieuwe perspectieven voor laagveengebieden
    De laagveengebieden staan onder druk. Door veenoxidatie, krimp en inklinking dalen ze tot wel 15 millimeter per jaar. Door deze processen komen broeikasgassen als CO2 en methaan vrij. Een uitstoot die gelijk is aan 25% van de totale uitstoot door auto’s in Nederland. Onderzoek naar onderwaterdrainage heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd. Ook bij het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) worden nieuwe perspectieven voor gebieden met bodemdaling onderzocht om de trend te keren, bijvoorbeeld natte teelten.
  • Goede bodem, goede waterhuishouding
    De zomer van 2018 behoort tot de droogste Nederlandse zomers ooit gemeten en naar verwachting zal dit door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Het water zo goed mogelijk vasthouden wordt hierdoor steeds belangrijker. Dit begint bij het organische stofgehalte: een toename van 1% verhoogt het watervasthoudend vermogen aanzienlijk en maakt de bodem ook beter bestand tegen piekmomenten in de neerslag. Een goede bodem zorgt dus voor een goede waterhuishouding!

Regelingen

Welke eerste stappen kunt u als agrarisch ondernemer zetten om met groen aan de slag te gaan? Bekijk deze opties!

Bokashi
Heeft u belangstelling in het gebruik van bokashi? De bedrijven ‘Bij de Oorsprong’ (Dalfsen, OV) en Agriton (Noordwolde, FR) leveren materiaal en kennis voor boeren om hiermee aan de slag te gaan.

Veenweide
Zou u uw bedrijf in het veenweidegebied willen verbreden, of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn voor dit bodemtype? Neem eens een kijkje op de website van het Veenweide Innovatiecentrum.

Water en bodem
Heeft u ‘s zomers last van neerslagtekort voor uw gewassen? Of ‘s winters van overtollig water? In het maatregelenboek “Optimalisatie bodem en water” staan praktische tips voor omgang met bodem en water in de agrarische bedrijfsvoering. 


Vouwkaart Bodem


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee