Salland

Deze pilot is een initiatief vanuit de Sallanddeal. Een netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland, actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap en water en klimaat van Salland. Stichting kostbaar Salland is, vanuit de Salland deal,  de trekker van deze pilot. Deze pilot heeft gericht gezocht naar die locaties waar al mensen actief zijn op het gebied van natuur en landschap. Na deze inventarisatie is besloten vier deelgebieden nader uit te werken. Te weten: Lettele, Heino Raalte, Olst Zuid, en omgeving Lierderholthuis. De insteek van de verschillende deelgebieden is zeer divers. De komende maanden worden benut om nieuwe coalities te vormen, verbanden te leggen met niet-traditionele landschappelijke organisaties zoals zorg, sport, consument, educatie etcetera. Hiermee wordt de relatie tussen mens en landschap versterken. In de pilot mondt deze relatie uit in een grote mate van betrokkenheid ven verantwoordelijkheid bij de burgers.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee